Stadgar

STADGAR FÖR STRÖMSTADS SEGELSÄLLSKAP

För den ideella föreningen Strömstads Segelsällskap med hemort i Strömstads kommun. Föreningen bildades den 6 juni 1906.

Stadgarna senast fastställda på Extra höstmöte den 18/11 2008.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §Ändamål
Föreningen skall bedriva seglings- och andra sjösporter och verka för dess utbredning och utveckling.

2 §Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.


3 §Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i Svenska Seglarförbundet (SSF) samt Svenska Kosterbåtsförbundet (SKBF), och år därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 
Förening tillhör dessutom Västkustens Seglarförbund (VKSF).

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RF eller SSF är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.


4 §Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötena (Vår- och Höstmöte), extra årsmöte och styrelsen.

5 §Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.


6 §Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1/1 t o m 31/12 .

7 §Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

8 §Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster på respektive möte.
Förslag till ändring av stadgarna far skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 §Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges SSF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 §Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fatt avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF: s stadgar.

 
11 §Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår far anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 §Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning far begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger far föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 §Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem
•    har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

•    har rätt till information om föreningens angelägenheter,

•    skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

•    har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

•    skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.

14 §Deltagande i den idrottsliga verksamheten 
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

ÅRSMÖTEN OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 

15 §Tidpunkt, kallelse

Vår- och Höstmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april respektive oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötena skall av styrelsen senast en vecka före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

16 §Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen far avge förslag att behandlas av årsmötena.

17 §Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte.

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

 

18 §Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 §Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

forts….

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättiga d. Är han inte röstberättiga d avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

20 §Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen far dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

 

 

21 §Ärenden vid årsmötena

Vid Vårmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Övriga frågor.

 

Vid Höstmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Fastställande av medlemsavgifter.

8. Val av

   a) föreningens ordförande för en tid av två år.

   b) sju övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

   c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år.

   d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

   e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

   f) Beslut om val av ombud till BDSF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

   g) ledamöter i nämnder och kommittéer samt val av fogdar för Ursholmen och Skurveskär.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

 

22 §Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen.

 

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse far den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och18§.

 

 

 

VALBEREDNINGEN

 

23 §Sammansättning, åligganden

Valberedningen består tre ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen utser bland sina ledamöter en sammankallande. Valberedningen sammanträder när den sammankallande så bestämmer.

 

Valberedningen skall senast tre veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast på årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

 

REVISORER

 

24 §Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

 

STYRELSEN

 

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt nio övriga ledamöter (7 ordinarie + 2 suppleanter).

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

 

Styrelsen far utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

 

26 §Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, SSF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen (fastställa datum för kommande årets seglingar).

• ansvara för och förvalta föreningens egendom och inventarier,

• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och

• förbereda årsmötena.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren

• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

• föra protokoll över styrelsens sammanträden,

• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,

• se till att fattade beslut har verkställts,

• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören

• se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,

• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte och avgiftsområdet,

• föra medlemsförteckning,

• föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,

• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

 

27 §Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall far ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 §Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

 

SEKTIONER

 

 

29 §Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

Föreningen har för idrottsliga verksamhet organiserad i två sektioner; Regattakommittén samt Jolle och Ungdomssektionen

 

 

30 §Sektionsstyrelse

 

Respektive sektion väljer själv ordförande/sammankallande. Sektionsmedlemmar väljs vid höstmötet

 

En representant från varje sektion skall närvara på styrelsemötena.

 

Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

 

 

31 §Instruktion för sektion

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionen har.

 

 

32 §Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.